Call us  0251-238806

Van Riemsdijklaan 1, Beverwijk

ANBI

Onze gemeente beschikt over een ANBI beschikking, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wij zijn geregistreerd met RSIN nummer 813750866.

De Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk heeft een eigen kerkgebouw aan de
Van Riemsdijklaan 1, 1945 XM, in Beverwijk.

Het postadres van de gemeente is:
Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk
T.a.v. de kerkenraad
p/a Cannenburg 58
1965 BK Heemskerk.

De gemeente beschikt over een beginselverklaring en huishoudelijk reglement. Hierin is onder andere het navolgende doel van de gemeente vastgelegd:
Het doel van de gemeente is om, onder leiding van de Heilige Geest te getuigen van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van de God te verkondigen.

Wij willen een gemeente zijn waarin we God centraal stellen, waarin we bidden, danken en een bewogen gemeenschap zijn, omdat we deel uitmaken van Zijn koninkrijk.

We verlangen er naar om de liefde van onze Vader te ontvangen en door te geven naar de mensen die we ontmoeten. Zo willen we een gemeenschap zijn die in afhankelijkheid van God, de liefde van zijn Koninkrijk bekend wil maken.

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit een aantal gekozen leden. Binnen de kerkenraad kennen we de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. De taken binnen de kerkenraad worden in onderling overleg verdeeld. Jaarlijks wordt tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden van het gevoerde beleid. De kerkenraadsleden krijgen geen financiële vergoeding voor dit werk.

Conform artikel 27 wordt inzake het financiële beleid verantwoording afgelegd aan de leden tijdens een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de exploitatierekening van het afgelopen verslagjaar gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast wordt de begroting van het komende jaar toegelicht en wordt gevraagd of de leden hiermee akkoord gaan.

Een beknopte weergave van de financiële gegevens treft u hierbij aan:

Financiele gegevens website 2019

Ons gebouw is inclusief de grond volledig in eigendom. Op het onroerend goed is geen hypotheek gevestigd. Onder de pastorale kosten worden de kosten voor een eigen predikant of pastoraal werker verantwoord. Hiervoor wordt het beloningsbeleid gevolgd conform de Stichting Rechtspositie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeente. Dit is ook de enige betaalde functie in de gemeente, alle overige taken worden op basis van vrijwilligerswerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de onder pastorale kosten de kosten opgenomen voor gastsprekers die op zondag voorgaan in de dienst.
Onder algemene kosten worden de kosten verantwoord voor lidmaatschappen en kosten voor drukwerk, bank- en communicatiekosten.
Onder de gemeente kosten worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op de activiteiten in de gemeente, zoals het evangelisatiewerk, kinderwerk en diaconie.

Een beknopt jaarverslag over de diverse activiteiten van onze gemeente vindt u hier.

Beknopt Jaarverslag 2019